23 Mart 2012 Cuma

ASLINDA HEPSİ İNANÇTIR.BİLMEYENLERE ÖĞRENMELERİ İÇİN ÖNEMLİDİR.SÜNNİLİK VE ALEVİLİK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Alevilik ve Sünnilik arasındaki farkar:
1-Alevilik tasavvufi batini yorumu esas alır. SÜnilikte ise Emevi şeriatına uygun hareketleri esas alırlar
2- Alevilik Ehl-i Beyt yorumudur.Sünnilik, Emevi yorumudur.
3- Alevilik sevgi ve aşk ile Hakka gitmeyi esas alır. SÜnilik korkuya, şekle dayalı inancı esas alırlar.
4-Alevilikte 4 kapı 40 makam vardır ve 3 sünnet 7 farz , 12 erkan vardır SÜnilikte bu yoktur. SÜnilikte 5 vakit namaz vardır. İslam’ı 5 şarta imanı 6 şarta dayandırırlar.
5-Hac, zekat vardır. Alevilikte hac anlayışı gönülleri fethetmektir.Alevilikte zekat değil paylaşım vardır.Sünnilikte inanç ritüelleri tamamen farklıdır. Alevilerde cem vardır. Secde ademedir. İbadetinde musiki ve aşk vardır. Kabe gönüldür.
6-Alevilikte varolan dört kapı kırk makam, üç sünnet, yedi farz, on iki erkan Sünnilikte yoktur. Sünnilikte ise beş vakit namaz ve İslam’ın 5 şartı vardır. Allah’tan korkmak vardır. 5 vakit namaz vardır. Hac, zekat vardır.
7- Alevilikte Allah’a sevgi vardır. İnsana sevgi saygı vardır. Muharrem orucu, Hızır orucu vardır. 48 Perşembe orucu, Hızır orucu, Nevruz bayramı vardır. Sünnilikte bunlar yoktur
. 8-Alevilikte Cem ve niyaz vardır. Sünni inanç bunları reddeder.
Sünni İslam’la Alevilerin ortak tek noktaları;Hz. Peygambere ve Kuran-ı Kerimine ve de Allah’ın birliğine inanmaktır. Başka inançsal bağlılığı yoktur.

Alevilik ve Şiilik(Şialık)yani İran ve diğer Ülkelerdeki İnanç Arasındaki farklar;
1.-Şiilikte ikrar ve biat yoktur.sadece tanıklık ve bağlılık vardır., Alevilikte ise ikrar,biat ve teslimiyet vardır.
2-Şiilikte minhâç ( aydınlık yol) yani tasavvuf ve tarikat yoktur.Alevilik ise, minhâç ve erkan,yani tasavvufi yoludur.(Aydınlık yoludur).Ehli Sünnet gibi hareket eder ve Sünni düşünceyi paylaşırlar..
3-Şiilik şeriata bağlı kalınır,Alevilik ise, şeriat, tarikat, marifet, ve hakikat aşamalarını kabul edilir.
4-Şiilikte, musahip olma koşulu yoktur, Alevilikte ise musahip olma koşulu vardır.
5-Şiilikte mut’a nikahı evlilikleri kabul edilir.Alevilikte ise mut’a nikahının varlığı kabul edilmez. Genellikle tek eşliliği kabul eder.
6-Şiilikte, zikir, semah ve müzik ibadete sokulmaz..Alevilikte ise bunlar ibadetin temel öğeleridir
7-Şiilikte dinin şartı beştir.Tevhit, Adalet, Nübüvvet, imamet ve mead’dır. Alevilikte altıdır. Alevilikte Velayet inancı eklenir.Bunlar,Usul-i Din’dir.
8-Şiilikte dinin ayrıntılara ait koşulları (Füru-ı Din )ondur. a-Namaz,b-Oruç,c- Hac d-Zekat e- Cihat etmek f- Humus g- Peygamber soyuna tevella etmek h- Peygamber ve Ehl-i Beyt düşmanlarını teberra ( dışlamak) j-İlahi emirleri tutmak, k-Yasaklarından kaçınmak.
9--Alevilikte,mürşit,rehber,talip veya muhip,yol oğlu gibi kavramlar vardır.Şiilikte bunların hiç biri yoktur.
10-Alevilikte;Pir, mürşit, rehber, talip, musahiplik gibi kavramlar vardır.Şiilikte bunlar yoktur...
11-Alevilikte 4 kapı 40 makam anlayışı vardır. Bunlar şeriat, tarikat, marifet , hakikat tır ve her kapının 10 menzili vardır. Şiilikte ise sadece şeriat vardır.
12-Aleviler ibadetlerinde musiki ile cem olurlar. Şiilikte ise bunlara yer verilmez.
Şiilikte Alevilik arasındaki benzerlik Ehl-i Beytin sevgisidir.Şiilik Şeriattır, Alevilik Tasavvuftur.
Yukarıda özet olarak anlatılanlara göre hepsi Yüce Allaha yakarış ve ibadet biçimi olan birer yoldur.Bence Allaha inasınlarda nasıl inanırlarsa inansınlar çünkü Allah ilk ve tektir başka bir Allah yoktur veya her dinin Allahlarıda yoktur bu nedenle yüce Mevlana bunu görmüş ve "Gel kim olursan ol ister putperest ister mecusi ister hıristiyan ol gene gel "demiştir.Onları Allaha ulaştırmak adına gönlünde yanan Allah sevgisi ışığına davet etmiştir.Yine Hacı Bektaşı Veli Hazretleride hemen ayni yıllarda Mevlana ile birlikte Hoarsan erneleri adına Hoca Ahmet yesevi hazretlerinden feya alarak geldiği Anadolu'da Allah inancına sahip müridleriyle ve Osmanlıya hizmet eden YENİÇERİ askerleriyle Anadoluya Balkanlara ve tüm Dünyaya Bektaşiliği yaymıştır hepsine Müslümanlık adına yaptıkları hizmetten dolayı Yüce Allahtan gani gani rahmetler dilerim.Amin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder